dijous, 30 de gener de 2014

Anàlisi i valoració del currículum bàsic de desenvolupament de la LOMCE

Des de la FE CCOO PV i des de la FE CCOO hem llegit, analitza't i valorat el projecte de Reial Decrer pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària, de l'Educació Secundària i del Batxillerat

Aquest projecte és la proposta del Ministerio de Educación de Desenvolupament de la LOMCE i a l'arxiu enllaçat a continuació d'aquest paràgraf teniu assenyalats els canvis que hem considerat més rellevants respecte de la normativa anterior (el currículum de la LOE).
També hem afegit comentaris en roig perquè pugueu conèixer quina és la valoració que fem des de CCOO de les contrareformes que el Govern del Partit Popular està imposant.
[punxeu AQUÍ per veure el document i la nostra valoració]

Resumim a continuació les valoracions més destacades de primària i de secundària

Apunts per entendre la destrosa curricular que porta la LOMCE

I) L'avaluació, si és formativa, ha d'estar integrada amb l'establiment dels objectius i metodologia del currículum. Aquesta integració implica que ha d'haver-hi equivalència entre objectius (o competències a adquirir) i criteris d'avaluació.
En separar objectius/competències dels criteris d'avaluació (estàndards avaluables) es converteix l'avaluació en finalista exclusivament i es deslliga de la pràctica docent. Si el que s'explica en l'aula no té relació amb el que s'avalua, l'avaluació no serveix per a l'educació.

Aquesta separació entre objectius i avaluació possibilita a més que el Ministeri fixe la totalitat de les avaluacions finals. Aquest model elimina la participació de les administracions educatives en el disseny del procés educativa en la seua part final, l'avaluació i, com el model de la LOMCE és clarament classificador i competitiu, rebaixa significativament la importància dels objectius que des de l'àmbit autonòmic es puguen proposar.
II) No justifiquen el canvi de Programes de Diversificació i Programes de Qualificació Professional Inicial a Programes de Millora de l'Aprenentatge i Rendiment i FP Bàsica. Aquesta evasiva a la justificació reforça la idea que la LOMCE no respon a cap demanda social ni necessitat de reforma del sistema educatiu sinó a una tasca que el partit en el govern s'ha encomanat a si mateix.
D'altra banda, no es planteja què resposta dóna aquest sistema educatiu millorat en la seua qualitat a l'alumnat amb necessitats d'adaptació curricular, quins recursos se'ls destinen i com se'ls integra en la dinàmica del procés educatiu.

III) Despareixen la definició i la descripció de les competències bàsiques que s'han d'adquirir en cada etapa, curs o cicle. Tampoc s'estableixen criteris d'avaluació relacionats amb aquestes competències ni mesures de reforç per a reforçar aquelles que hagen quedat pendents.
Els criteris de promoció van dirigits principalment a la superació d'assignatures i les mesures de reforç proposades per a l'alumnat que haja de superar-les condueixen a un examen de recuperació.
Aqueix disseny centrat en els exàmens sembla que va a propiciar que l'atenció principal vaja dirigida efectivament a “la quantitat del memoritzat”.
IV) Intervencionisme estatal per a reduir l'autonomia de les administracions educatives. Si els continguts del bloc d'assignatures específiques els corresponen a les Comunitats Autònomes, però el govern estableix els “estàndards avaluables” els continguts fixats per les administracions educatives no seran avaluables i per tant no entren en el procés educatiu per a poder millorar-ho o corregir-ho. És a dir, podenb convertir-se en continguts decoratius.
V)  No és admissible que l'educació obligatòria imposada per l'Estat tinga com a objectiu que tota la ciutadania aferme la iniciativa empresarial ja que no es tracta de cap valor constructiu socialment, ni contemplat en els drets humans, ni reflectit en la Constitució.
Volent obviar que la classe treballadora és el motor no solament de l'economia sinó també del progrés social s'han inventat la classe empresarial. Obliden que l'empresariat és només un agent social i que no és un objectiu vital ni social compartit per tota la ciutadania.
Esment a banda  mereix la cita al respecte a l'ètica empresarial: és un oxímoron? Es tracta de respectar que uns ciutadans vulguen traure benefici econòmic del treball dels altres, o que es pot justificar l'explotació de la classe treballadora per a aconseguir beneficis, o que la preservació del rendiment de les inversions justifica limitar drets laborals o destruir llocs de treball?
VI) Respecte de la impartició d'assignatures en llengües estrangeres cometen dos errors pedagògics:
a) Quant a principi metodològic, oblida o ignora que en moltes parts del territori de l'Estat existeixen dues llengües cooficials i que quan l'alumnat rep ensenyament en una de les dues llengües és perquè se suposa que adquirirà en altres àmbits escolars o socials la terminologia d'aqueixa assignatura o àrea en la llengua no utilitzada en l'aula.
b) No és correcte, tampoc en el cas d'una llengua estrangera, pretendre que l'alumnat aprenga la terminologia en dues o tres llengües dins dels objectius didàctics de la pròpia assignatura; açò suposa augmentar la càrrega curricular i reduir la competència lingüística a la memorització de lèxic (contrari a les declaracions inicials d'aquest text que pretenia no potenciar els continguts memorístics).
VII) Desapareix l'objectiu de la LOE:
“Conèixer, apreciar i valorar les peculiaritats físiques, lingüístiques, socials i culturals del territori en què es viu.”
Ho fan desaparèixer perquè han d'ignorar-les?

Aquest document és obert i podeu afegir els vostres comentario o valoracions al final d'aquesta notícia o enviant un correu a ferran.garcia@pv.ccoo.es
Agrairem les vostres aportacions ja que entenem que la lluita contra la LOMCE és ara mateix una prioritat per defensar el dret a l'accés a l'educació de tota la ciutadania i de la classe treballadora en especial.dilluns, 13 de gener de 2014

L’Alcúdia aprova un model de gestió educativa a favor de la ciutadania


La FE CCOO PV insta a la Conselleria d’Educació a implantar aquestes polítiques de suport a l’educació i compensació de desigualtats

El Consell Escolar Municipal de L’Alcúdia dona ahir el seu vist i plau al pressupost municipal d’educació. Un pressupost que s’eleva a 1.450.000 € suposant un 17% del total del pressupost municipal.
Cal destacar el increment de 100.000 € en la partida d’ajudes i subvencions. Aquesta partida inclou ajudes al transport, compra de tabletes portàtils per a tots els alumnes de cinquè de primària i ajudes per a la compra de llibres.

La novetat més important que ha presentat el govern de Robert Martínez ha estat la voluntat de crear un banc de llibres permanent per a tots els alumnes assolint la gratuïtat total dels llibres de text. El proper curs l’ajuntament es farà càrrec del cost total dels llibres de text per als alumnes possibilitant donant a cada escola la quantitat equivalent a 180€ per alumne de Primària, d’aquesta manera cada escola podrà comprar els llibres per als alumnes que en finalitzar el curs hauran de tornar per a poder ser reutilitzats. La campanya s’estendrà durant quatre anys més variant el seu pressupost en funció de les necessitats dels diferents cicles i té previst dur-se a terme també en la etapa d’Educació Secundària obligatòria en un futur immediat.


Un altra novetat important serà la inversió en la construcció d’una nova biblioteca municipal que compta amb un pressupost de 350.000€.

L’ajuntament de L’Alcúdia fa palesa una clara i decidida vocació social en demostrar la seua aposta educativa malgrat la recent publicació de la Llei de Règim de bases locals que regula les condicions de la gestió municipal i els exhaureix de qualsevol responsabilitat educativa. Deixa clar que les polítiques de proximitat fetes per als ciutadans poden i deuen ser també competència municipal.
Des de la FE CCOO PV aplaudim aquesta mesura i ens agradaria que la Generalitat prengués bona nota d’aquest model de gestió que beneficia als ciutadans i a les famílies del poble.

divendres, 3 de gener de 2014

Normativa Bàsica d'aplicació als Consells Escolars Municipals

Us deixem en aquesta entrada la normativa bàsica que marca la constitució, la composició i les funcions dels Consells Escolars Municipals.

A les referències legislatives marc (tretes del web de la Conselleria d'Educació: http://www.cece.gva.es/relin/es/consejos.htm) hem afegit dues circulars relatives a com s'han de consultar i aplicar els resultats electorals en els nostres sectors.
Hem afegit també alguns comentaris amb les aspects que considerem més destacables de cada norma.
Esperem que us siguen d'utilitat per a la tasca de participació democràtica que es desenvolupa en aquestos Consells Escolars.

Legislació marc sobre constitució, composició i atribucions


LLEI 6/2010, de28 de maig, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei de Consells Escolares de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell.
Marc legal per a la Modificació del DECRET LEGISLATIU de 16 de gener de 1989.
A destacar:
- Manté que els CEMs han de fer un informe anual sobre la situació de l'educació al municipi.
- El mandat dels consellers passa a ser de 4 anys.
 
ORDRE de 3 de novembrede 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament del Decret 111/1989, de 17 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana.
Marc legal per a:
Constitució dels Consells i elecció dels membres.
Percentatge de representants de cada sector.
A destacar:
- 2 mesos per nomenar representants des de la constitució del consell.
- Nombre de representants de professorat i PAS en públic i privat d’acord amb el cens.
- Durada del mandat dels membres: 3 anys.
- Substitucions en un mes i 15 dies de termini per nomenar-los.
- Proporció de professorat i PAS i de pares i mares d’alumnes mínim del 30% (Decret 11/1989)

DECRET111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual són regulats els Consells Escolars Territorials i Municipals.
Marc legal per a la Definició i Composició dels Consells.
A destacar:
- Atribucions dels Consells: avaluar les consultes de l’administració; dirigir informes i propostes i sol·licitar la informació.
- Número total no superior a 31.
- El ple s’ha de reunir al menys tres vegades a l’any i sempre que ho sol·liciten 1/3 dels components.
- Proporció de professorat i PAS i de pares i mares d’alumnes mínim del 30%

DECRETLEGISLATIU de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es aprovat el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.
Marc legal per a:
Definició i Atribucions dels Consells.
A destacar:
- Quins són els aspectes que ha de contemplar la programació general de l’ensenyament al País Valencià (art. 2)
- Llistat de les matèries en les quals han de ser consultats els CEMs. També per a la modificació d’unitats escolars (art. 13).
- Han d’elaborar anualment un informe sobre la situació de l'educació al municipi (art. 14).

Legislació sobre representativitatINFORME 8/3/2013 sobre certificacions a emetre per l’Oficina Pública Autonòmica de Registre d’Actes d’Eleccions Sindicals a efectes de constituir els Consells Escolars Municipals.
Marc legal per a consultar els resultats electorals pertinents per al repartiment proporcional dels membres designats per sectors.
A destacar:
- Certificacions a emetre: professorat PNU, centres privats (professorat i PAS) i sindicats més representatius
- Certificacions impossibles: PAS d’ensenyament públic (amb l’excepció del professorat de religió).

CIRCULAR INFORMATIVA 34/2009 de la FVMP sobre constitució Consells Escolars Municipals.

Marc legal: és una aplicació pràctica del repartiment assenyalat a l’Ordre de 3/11/1989 sobre la constitució de consells escolars per sectors .