divendres, 3 de gener de 2014

Normativa Bàsica d'aplicació als Consells Escolars Municipals

Us deixem en aquesta entrada la normativa bàsica que marca la constitució, la composició i les funcions dels Consells Escolars Municipals.

A les referències legislatives marc (tretes del web de la Conselleria d'Educació: http://www.cece.gva.es/relin/es/consejos.htm) hem afegit dues circulars relatives a com s'han de consultar i aplicar els resultats electorals en els nostres sectors.
Hem afegit també alguns comentaris amb les aspects que considerem més destacables de cada norma.
Esperem que us siguen d'utilitat per a la tasca de participació democràtica que es desenvolupa en aquestos Consells Escolars.

Legislació marc sobre constitució, composició i atribucions


LLEI 6/2010, de28 de maig, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei de Consells Escolares de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell.
Marc legal per a la Modificació del DECRET LEGISLATIU de 16 de gener de 1989.
A destacar:
- Manté que els CEMs han de fer un informe anual sobre la situació de l'educació al municipi.
- El mandat dels consellers passa a ser de 4 anys.
 
ORDRE de 3 de novembrede 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament del Decret 111/1989, de 17 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana.
Marc legal per a:
Constitució dels Consells i elecció dels membres.
Percentatge de representants de cada sector.
A destacar:
- 2 mesos per nomenar representants des de la constitució del consell.
- Nombre de representants de professorat i PAS en públic i privat d’acord amb el cens.
- Durada del mandat dels membres: 3 anys.
- Substitucions en un mes i 15 dies de termini per nomenar-los.
- Proporció de professorat i PAS i de pares i mares d’alumnes mínim del 30% (Decret 11/1989)

DECRET111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual són regulats els Consells Escolars Territorials i Municipals.
Marc legal per a la Definició i Composició dels Consells.
A destacar:
- Atribucions dels Consells: avaluar les consultes de l’administració; dirigir informes i propostes i sol·licitar la informació.
- Número total no superior a 31.
- El ple s’ha de reunir al menys tres vegades a l’any i sempre que ho sol·liciten 1/3 dels components.
- Proporció de professorat i PAS i de pares i mares d’alumnes mínim del 30%

DECRETLEGISLATIU de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es aprovat el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.
Marc legal per a:
Definició i Atribucions dels Consells.
A destacar:
- Quins són els aspectes que ha de contemplar la programació general de l’ensenyament al País Valencià (art. 2)
- Llistat de les matèries en les quals han de ser consultats els CEMs. També per a la modificació d’unitats escolars (art. 13).
- Han d’elaborar anualment un informe sobre la situació de l'educació al municipi (art. 14).

Legislació sobre representativitatINFORME 8/3/2013 sobre certificacions a emetre per l’Oficina Pública Autonòmica de Registre d’Actes d’Eleccions Sindicals a efectes de constituir els Consells Escolars Municipals.
Marc legal per a consultar els resultats electorals pertinents per al repartiment proporcional dels membres designats per sectors.
A destacar:
- Certificacions a emetre: professorat PNU, centres privats (professorat i PAS) i sindicats més representatius
- Certificacions impossibles: PAS d’ensenyament públic (amb l’excepció del professorat de religió).

CIRCULAR INFORMATIVA 34/2009 de la FVMP sobre constitució Consells Escolars Municipals.

Marc legal: és una aplicació pràctica del repartiment assenyalat a l’Ordre de 3/11/1989 sobre la constitució de consells escolars per sectors .
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada