dilluns, 2 de febrer de 2015

Competències educatives imposades per un govern incompetent

Comentaris a l'Ordre sobre competències, continguts i criteris d'avaluació de la LOMCE

Ja està publicada l'Ordre ECD/65/2015 que descriu les relacions entre les competències, continguts i criteris d'avaluació de l'educació primària, ESO i Batxillerat (cf. BOE del 29/01/2015)

Aquesta Ordre en realitat no descriu les relacions que anuncia si no que es dedica, seguint l'estratègia de la LOMCE en general, a dir que el professorat haurà d'establir aquestes relacions. Així es veu a alguns exemples:
7.2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado.
7.5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
7.6. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
En resum, molt de manar i gens de recolzament legislatiu ni cap descripció de relacions de les que anuncia el títol.
Cal recordar que el currículum marcat per la LOMCE per a primària (Reial Decret 126/2014) sí marcava les relacions entre continguts i criteris d'avaluació per a cada assignatura. D'aquesta forma demostra el Ministeri d'Educació en quin grau d'interés considera la definició de competències. Caldrà veure si a l'Ordre relativa a les seues avaluacions de rànquing es descriuen aquestes competències i com.
Igualment difús i poc compromès resulta l'Annex II on es pretenen marcar "Orientacions per facilitar el desenvolupament d'estratègies metodològiques que permeten treballar per competències a l'aula".
Val a dir que sorpren aquest interès pels grans principis metodològics en una Ordre que en principi té un perfil tècnic i el seu oblit a la  descripció del currículum i a la mateixa llei. Però és solament una sorpresa inicial ja que el text no aporta més que alguna col·lecció de perogrullades com ara:
"Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas" o "Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas".
Això no implica que la Ordre explicite o done idea de com es concreten aquestos principis o relacionen amb el currículum si no que de nou a l'Annex es delega en el professorat aquesta tasca: "Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas" o "El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes."
Per acabar, es pot destacar que la major concreció trobada en aquest text es refereix a la metodologia seguida per avaluar i ens adreça a l'ús del portfoli o, si voleu, a endresar tota la informació de cada alumna i alumne en una carpeta individual. Una mostra més de com de buida de contingut pedagògic i mancada de desenvolupament legal d'ajuda al professorat i a l'alumnat estaà aquest Llei (falsament Orgànica) de (falsament Millora) de l'Educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada