dilluns, 29 de juny de 2015

Propostes per a les forces polítiques del canvi al País Valencià


A l’àmbit educatiu la FE CCOO PV ha mantingut interlocució amb els partits que proposaven ser el motor d’un canvi polític i posteriorment també amb les forces que han rebut l’encàrrec i han assumit la representativitat de la ciutadania per traslladar-los la valoració dels temes a abordar de forma més urgent i les principals mancances i preocupacions detectades pel sindicat en les consultes a l’afiliació i les assemblees als centres de treball.

Els temes que la Federació d’Ensenyament considera que s’han d’afrontar de forma immediata són:

- Adjudicacions del professorat provisional de forma preferent al mes de juliol.
- Gestió de les borses per a les adjudicacions de juliol.
- Adaptació de l'Acord d’interins de 2010.
- Habilitació de les unitats tancades els dos darrers cursos i que suposen el tancament de centres educatius.
- Canvi de les instruccions d’inici de curs: tornada a les sessions de 60 min. en primària i recuperació de desdoblaments. Possibilitat de traslladar les proves de recuperació al setembre.
- Canvi del calendari escolar.
- Agilització de les substitucions per malaltia.
- Seguiment dels incidents que puguen ocòrrer per la manca d’adaptació de les proves d’oposició per a participants amb discapacitat o hospitalitzats.

A banda d’aquestos temes la nostra organització ha treballat el desenvolupament d’altres per treballar a mig termini – durant el curs vinent – i altres de més llarg recorregut i que poden dur-se endavant al llarg de la legislatura.
Aquestos temes estan dirigits principalment a revertir les retallades en l’educació a tots els seus nivells i a recuperar els consensos i les iniciatives de la comunitat educativa trencats aquestos darrers anys.


A mig termini (per al curs vinent)

- Canvi del Decret de Plurilingüisme.
- Estratègia de paralització o anulació de la LOMCE.
- Anulació iniciativa CIS.
- Convocatòria d’Oferta d’Ocupació Pública d’abast de legislatura.
- Retirada dels concerts educatius als centres que segreguen per raó de gènere.
- Retirada dels concerts educatius a les etapes no obligatòries.
- Millora de la transparència i objectivitat en la contractació en tots els centres sostinguts amb fons públics.
- Activació de la Mesa de Negociació per a l’ensenyament concertat.
- Recuperació dels districtes per a la matriculació i instauració de comissions d’escolarització per districte escolar.
- Constitució de la Mesa General d’Universitats.
- Programes estructurals d’atenció educativa: finalització del model del contracte-programa.
- Nous acords de plantilles.
- Acord de drets sindicals.
- ROF escoles infantils de 0 a 3 anys.
- Jornada continuada consensuada
- Modificació de la normativa d’elecció de direcció als centres.
- Establiment de l’ajust escolar deprès del procés de matriculació i que també afecte als centres concertats. Habilitació de les unitats tancades els dos darrers cursos.
- Constitució de la Mesa de l’ISEACV i desenvolupament de la seua normativa
-· Decret d’educació especial: negociació.


A llarg termini

- Model de recuperació salarial.
- Model de FP.
- Model de FPA.
- Model de inversió, costos i titulacions universitàries.
- Model de formació permanent del professorat.
- Ampliació de la xarxa d’escoles infantils.
- Llei Valenciana d’Educació

La FE CCOO PV per tant, manté obert el diàleg amb la nova Conselleria d’Educació per negociar, treballar i elaborar propostes que ens porten a un model educatiu amb millor atenció educativa per a tota la ciutadania.


dijous, 18 de juny de 2015

S'obre un nou camí per al funcionament dels centres d’ensenyaments artístics superiorsEl treball i els propostes de la FE CCOO PV han estat decisives per incorporar normativa que garantisca la transparència i l’equitat de drets en aquestos centres

El Reglament Orgànic i Funcional (ROF) dels centres depenents de l’Institut Superiror d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) ha estat proposat i negociat a una velocitat vertiginosa per part de l’Administració Educativa. La proposta va arribar als agents socials el dilluns 1 de juny i hui 16 dies després s’ha valorat i negociat en la Mesa Sectorial d’Educació.

La necessitat i oportunitat de negociar un Decret que millore la transparència i l’equitat en els drets laborals a l’hora d’organitzar el funcionament i les atribucions en els Centres d’Ensenyaments Artístics Superiors a judici del mateix ISEACV ha estat valorada positivament per la Federació d’Ensenyament que, malgrat aquesta coincidència ha treballat per allargar els terminis i permetre consultar a l’afiliació i persones que treballen en el sector i també per traslladar aquestes propostes a les reunions del grup de treball constituït a l’efecte.
CCOO PV destaca l’actitud positiva dels representants de l’Administració a l’hora d’incorporar les esmenes i millores proposades pel sindicat.

Les principals aportacions i millores avançats en la negociació ha estat a judici de la FE CCOO PV:
- Necessitat i compromís d’elaborar a més d’aquest ROF, un altre relatiu als Departaments de l’ISEACV i un d’atribució docent entre especialitats i assignatures.
- Millora de les atribucions i representativitat del Consell de Centre.
- L’obligació dels centres de fer participats i publicar els criteris d’organització propis.,
- La incorporació de la supervisió i aprovació dels contractes de col·laboració per part del Consell de Centre.
- La capacitat d’autogestió de les comissions constituïdes per organitzar la tasca docent i el funcionament del centre.
- L’establiment de criteris objectius i comuns per a tots els centres per a l’elecció d’horaris i assignació d’assignatures.
- La millora en la negociació col·lectiva i accés al treball del professorat especialista de forma regulada i ajustada a la normativa vigent.
A més de la normativa sobre funcionament de centres i departaments, també considerem essencial la necessitat i el compromís d’elaborar una Ordre que regule els criteris per a la creació de plantilles.

Des del punt de vista sindical ara cal vetllar per la transparència i participació també a l’hora de desenvolupar aquest ROF en cada centre i respectar aquestos principis en el funcionament diari i desenvolupar el més aviat possible la normativa pendent relativa als Departaments, a les atribucions docents i de criteris per a crear plantilla.