dissabte, 31 de desembre de 2016

La lluita educativa ens empeny cap un futur millor


BALANÇ EDUCATIU 2016

Hem escollit per analitzar quin ha estat el balanç de l'any que ara ha acabat els temes tractats amb l'Administració Educativa a final de curs passat i que per tant, van ser considerats cabdals per a l'acció sindical de la FE CCOO PV
[podeu llegir el detall de les propostes punxant aquí]
L'equitat en l'educació és la garantia dels drets educatius.

Aturar la LOMCE i recuperació després de les retallades
La FE CCOO PV hem estat motor i líders de les mobilitzacions contra la LOMCE i les revàlides, tant a l'àmbit estatal com al País Valencià. La desactivació de les revàlides fins que s'arribe a un pacte educatiu ha estat un dels assoliments d'aquestes mobilitzacions. Queda però molt per fer encara per tombar la LOMCE i el seu model educatiu segregador i mercantilitzador del dret a l'educació.
Respecte de les retallades hi ha obert un diàleg i xicotets avanços pel que fa a revertir ratios, hores lectives i el retall en drets laborals. Al llarg de 2017 buscarem diversos acords sobre tots aquests aspectes per fixar un horitzó i un calendari a mig termini de reversió de les retallades.

Representativitat en les meses de negociació i en els òrgans consultius
A la fi, s'ha constituït el Consell de la Formació de Persones Adultes respectant el criteri de representativitat. Queda pendent encara la possible constitució d'una mesa d’universitats públiques en la qual negociar les seues relacions laborals. A hores d'ara ens limitem a un grup de treball i a la inclusió d'eixa mesa en una futura Llei Valenciana d'Educació.

Les aules d’educació infantil de 2 anys en centres d’infantil i primària
Ha estat una iniciativa que intenta cobrir una mancança greu en l'ensenyament públic valencià. Encara no s'ha negociat ni el model a implantar, ni el mapa a establir, ni com es farà el seguiment de les incidències que puguen haver en la seua implantació.

Acord de drets i acció sindicals a l'ensenyament públic no universitari
S'ha iniciat la negociació a la Mesa Sectorial d'Educació, seguint allò acordat a la Mesa General de la Funció Pública. Els principis a estudiar i que poden fonamentar el futur acord són: equiparar la proporció de persones alliberades per centre i nombre de persones al de altres sectors, millorar la capacitat d'atendre la negociació a la  mesa sectorial, capacitat d'atendre les juntes de personal i els comitès de salut laboral i proporcionalitat amb la representativitat aconseguida en les eleccions sindicals.
L'Administració educativa està valorant l'abast d'aquestes demandes i un possible calendari d'aplicació.Presentació de les esmenes de la FE CCOO PV als pressupostos educatius GVA 2017 amb els diversos grups polítics

Equilibri en la xarxa de centres sostinguts amb fons públics i condicions laborals del professorat
Des de la  FE CCOO PV hem treballat per a revertir el tractament d'atac a l'ensenyament públic que el govern del PP va fer durant aquestos darrers anys.
La nostra proposta per a mantenir l'equilibri i evitar la confrontació que busca certa patronal ha estat doble: d'una banda, el mateix tractament a tots els centres sostinguts amb fons públics en l'ajust escolar i d'una altra banda, revisar els concerts a etapes no obligatòries amb els criteris de garantir l'atenció educativa i de cumpliment de la legalitat i els principis d'equitat en l'eduació.
Paral·lelament hem avançat en la consecució de garanties de recol·locació per a les persones que puguen veure's afectades, en la millora de la transparència i objectivitat en la contractació i per foros de participació on puguem intervenir en les revisions de concerts i en l'ajust escolar.

Personal interí: desplaçaments per la creació d’una borsa única i cobrament de sexennis
L'Administració educativa ha decidit finalment establir un número d'ordre únic en les borses de primària. Des de CCOO considerem que es pot produir indefensió en les persones afectades per la reordenació en algunes especialitats i distorsió en les noves entrades en les diverses especialitats. Mantenim la nostra proposta d'establir un nou acord per al professorat interí dins d’un procés de negociació ampli que permeta participar a totes les persones que es veuran afectades.
Respecte del cobrament dels sexennis ja s'ha signat un acord unànime a la mesa sectorial per començar la negociació de la legislació que ho farà possible per a tot el professorat interí en el proper 2017.
Educació és futur

Hi ha molts altres temes con que estan pendents de negociació o que hem expressat la nostra discrepància i propostes alternatives al Govern de la Generalitat (millora de l'educació inclusiva, centres d'educació especial, jornada continuada, model de multilingüisme, oferta d'oposicions, etc.), però aquestos són suficientment cabdals com per il·lustrar el balanç educatiu al País Valencià de 2016. Un any, per tant, d'algunes millores en la forma d'afrontar com es garanteix el dret a l'educació a la ciutadania. Però també amb una millora del sistema educatiu i de les condicions laborals de les persones que hi treballem encara molt incipients. Cal continuar en 2017 lluitant per a assolir una transformació de l'educació valenciana de més ampli abast i aconseguir una educació per a totes i tots amb les màximes garanties de qualitat i equitat.

dimarts, 14 de juny de 2016

FE CCOO PV trasllada els temes cabdals per a l’educació valenciana al Conseller i al Secretari Autonòmic


CCOO PV demana una agenda clara i efectiva de negociació a la Conselleria d’Educació

El passat dijous 9 de juny el Conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el Secretari Autonòmic, Miguel Soler, convocaren a representants de la Federació d’Ensenyament a una reunió per conèixer quines són els temes i propostes que el sindicat considera prioritaris després d’un curs de nou govern autonòmic.

Des de la FE CCOO PV es va expressar la nostra solidaritat i malestar per les amenaces rebudes pel Conseller i pel President de la Generalitat i es va valorar que el clima de crispació generat per cert sector de la patronal i alguns sindicats de les escoles concertades catòliques no s’ajusta a la política d’igualtat de tracte que es segueix des de l’Administració Educativa, a més de rebutjar radicalment aquestes pràctiques amb independència de com es generen.
Les representants sindicals han valorat la interlocució demanada per l’Administració i han instat la Conselleria a mantenir encontres periòdics per continuar aquesta dinàmica de diàleg. Els temes destacats relatius a la negociació col·lectiva i a la construcció d’un canvi en l’educació valenciana així com la postura defensada han estat:Les aules d’educació infantil de 2 anys en centres d’infantil i primària

Exigim participar en el disseny del projecte conjuntament amb la Confederació Sindical dins de la dinàmica d’acords que afecten a tot l’àmbit laboral i social valencià. Considerem que hem de conèixer la proposta de l’any vinent i valorar l’elecció de quins i quants centres hi són partícips i, de cara a un termini mitjà establir un mapa amb l’oferta territorial per a tota la ciutadania.

Acord de drets i acció sindicals

És necessari, dins del procés de recuperació de drets que suposa superar les retallades en inversió pública i en educació, recuperar també capacitat d’acció sindical tant pel que fa a l’atenció a les treballadores i treballadors als centres educatius, com pel que fa a àmbits de participació social i també a la negociació col·lectiva. Cal tractar aquest tema urgentment i l’Administració ja l’ha ajornat diverses vegades.

Representativitat en les meses de negociació i en els òrgans consultius

Cal superar la situació propiciada per una visió equivocada i no ajustada a la realitat de la representativitat sindical. Així ha succeït, per exemple, en el Consell de la Formació de Persones Adultes que encara no ha arribat a constituir-se per indefinició per part de l’Administració Educativa en no conèixer quin és el grau de representativitat dels agents socials ni en quins àmbits som representatius.
Aquesta qüestió també s’ha de contemplar per respondre a la nostra demanda de constituir una mesa d’universitats públiques en la qual negociar les seues relacions laborals.

Personal interí: desplaçaments per la creació d’una borsa única i cobrament de sexennis

Veiem que actualment el personal interí de primària ja té accés a llocs de treball a partir de la seua posició en borses de treball de totes les especialitats per les quals està habilitat. Agregar totes les borses en una única suposarà desplaçaments del seu lloc en la borsa, de forma que millorarà la situació de més de 4000 persones però perjudicarà a gairebé 12000. Considerem que no és necessari canviar la situació actual ni el procediment d’adjudicació si abans no es planteja un bon model de gestió d’eixa transformació i es possibilita un diàleg ampli amb les treballadores i treballadors afectats. En qualsevol cas, la nostra proposta passa per establir un nou acord per al professorat interí dins d’un procés de negociació ampli que permeta participar a totes les persones que es veuran afectades.
Respecte del cobrament dels sexennis creiem que és un tema suficientment aclarit i instem al Consell a iniciar el més aviat possible les negociacions sobre la forma en que accedirà a ell el professorat interí. Hi ha un cúmul de sentències judicials que avalen que aquest tema és improrrogable.

Aturar la LOMCE i recuperació després de les retallades

Seguim mobilitzats i en reivindicació per aturar el desplegament de la LOMCE i per aconseguir la reversió de les retallades. El que hem demanat des del canvi polític al maig de 2015 és un acord de legislatura. Seguim lluitant en eixa línia per revertir les ratios, les hores lectives i el retall en drets laborals.
Hi ha un aspecte que l’Administració ha postergat i que preocupa prou a la comunitat educativa com és el model de jornada escolar. Considerem necessari canviar la normativa que regula el funcionament dels centres educatius des de 1992 per possibilitar prou flexibilitat en la definició de la jornada escolar i que el seu disseny s’establisca des del consens de la comunitat educativa.Ensenyament concertat

Hi ha una necessitat d’establir un calendari de negociació ja que ara mateix no en tenim cap.
Hi ha un tema que destaquem en el conflicte creat per algunes organitzacions de l’ensenyament concertat arran de l’ajust escolar, és la necessitat d’establir mecanismes de recolocació per al personal que perda el seu lloc de treball. En un període anterior, de 1986 a 2004, hem comptat amb un acord de recolocació que ara caldria revisar i actualitzar. Aquest és un dels temes que necessàriament han d’estar en el calendari de negociació.
Exposem altres dues reivindicacions, com ara el fet que els pagaments de nòmines a l’agost de 2015 tingueren moltes irregularitats i cal corregir eixos errors i també que volem el pagament delegat al personal complementari dels 16 centres d’educació especial – educadores, fisioterapeutes, logopedes – ja que no suposa increment en la despesa i aporta seguretat en les garanties dels drets laborals.

En definitiva, CCOO PV considerem la interlocució com a positiva i també que haja estat a iniciativa dels màxim responsables de l’Administració Educativa. Queda ara molta feina per davant per poder assolir els objectius exposats. Des de la negociació, el diàleg i la mobilització continuarem construint el canvi educatiu juntament amb treballadores i treballadors i la comunitat educativa i seguirem puntualment fent avançar cadascuna de les reivindicacions que defensem.
 

dilluns, 25 d’abril de 2016

Participació de CCOO PV en el procès d'admissió de l'alumnat en centres sostinguts amb fons públics

S'acaba de publicar la normativa que regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents sotinguts amb fons públics: ORDRE 7/2016 (DOCV 21.04.2016).

La FE CCOO PV en el procés de negociació a la Mesa Sectorial i en el procés de participació en el Consell Escolar Valencià va considerar que aquesta normativa conté avanços significatius, com ara:
- Planteja un arranjament escolar conjunt per a tots els centres escolars sostinguts amb fons públics.
- Establirà noves zones d'escolarització d'acord amb les propostes dels consells escolars municipals (CEMs).
- Estableix mecanismes per a la distribució equitativa de l'esforç d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Aquestos avanços normatius no tindran efecte sobre l'accés al dret a l'educació si no són seguits per un procés participatiu de la comunitat educativa, en la qual estem integrats els agents socials.
Per aquestos motius CCOO PV fa una crida a la participació de les persones representants en els consells escolars municipals en particular i de l'afiliació en general per poder garantir que milloren les pràctiques de l'Administració Educativa en aquest àmbit.
La proposta del sindicat en aquestos tres àmbits es pot resumir en les següents línies:

Arranjament escolar conjunt per a tots els centres escolars sostinguts amb fons públics

Des del sindicat defensem que l'arranjament es tracte conjuntament l'arranjament relatiu a tots els centres sostinguts amb fons públics als consells escolars.
Els criteris que valorem com a sindicat de classe són, d'una banda, l'accés a tots els perfils de l'oferta educativa en cada zona escolar (opció lingüística, modalitat, atenció específica, etc.)  i, de l'altra, la possibilitat d'escollir-los en qualsevol de les dues titularitats (pública o privada concertada).

Noves zones d'escolarització d'acord amb les propostes dels consells escolars municipals

En aquest àmbit CCOO ha lluitat per desfer la política del districte únic i aconseguir models de zonificació que facen possible l'accés a l'educació en el propi barri i la construcció d'un entorn cívic educatiu.
En conseqüència, considerem que en primer lloc cal revertir les zonificacions municipals a la situació anterior a l'establiment de zones úniques i considerem una retallada en drets educatius aprofitar la situació actual per reduir el nombre de zones. D'altra banda considerem que també cal establir una zonificació dinàmica, de forma que amb la participació dels centres educatius i de la comunitat educativa en general revisen i milloren aquestes zonificacions d'acord amb les necessitats i propostes del seu propi àmbit.

Comissions d'escolarització municipals i per districte

La nova normativa preveu la constitució d'una comissió d'escolarització per cada municipi. Aquesta comissió és designada per la Direcció Territorial (DT) i els seus membres han de pertànyer al CEM corresponent. Es contempla la participació d'una persona representant del professorat de centres de titularitat pública i una altra per als concertats. Dues línies d'acció proposem des de la Federació en aquest cas:
- Les DT han de secundar les propostes que s'elaboren des dels CEMs.
- És preferible buscar consensos entre els diferents agents socials per proposar eixes dues persones i, en qualsevol cas, les persones que representen CCOO PV hem de ser actives i, si s'escau, formar part d'eixes comissions.

Així mateix la normativa preveu la constitució de comissions de districte si el nombre de centres i el propi CEM així ho consideren. En el cas de les comissions de districte també pot haver-hi representació sindical en la mateixa proporció que en la comissió municipal. En aquest àmbit les persones nomenades, a més, no cal que siguen membres del CEM sinó que poden ser nomenades per les organitzacions participants. En aquest tema, des de la Federació defensem també els principis de participació social:
- Creació de comissions de districte a tots els municipis on s'haja establert més d'un districte.
- Participació de l'afiliació de CCOO PV per garantir la presència sindical en aquestes comissions.
 En el cas de que formeu part d'algun CEM en el qual s'han de crear comissions de districte, poseu-vos en contacte amb la secretaria de política educativa i posarem al vostra abast la possibilitat de comptar amb l'afiliació del vostre municipi (cas de Castelló, València, Alacant i Elx, al menys).

Fem una crida, en definitva, a les persones que formem part de les Comissions Obreres, extensiva a tota la comunitat educativa, per a que participem en millorar l'accés al dret a l'educació i vos recordem que per a consultar qualsevol dubte o transmetre qualsevol proposta podeu adreçar-vos a la secretaria de política educativa de la FE CCOO PV mitjançant un correu a: ferran.garcia@pv.ccoo.es


dimecres, 23 de març de 2016

Recomanació de la FE CCOO PV davant l’ordre que regula les condicions i el procediment de sol•licitud i autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolarLa FE CCOO PV com a força sindical i organització que vetlla per les millors condicions laborals possibles del professorat considera positiva la proposta d’una ordre que possibilite una demanda que s’ha manifestat de forma reiterada per bona part del col·lectiu de treballadors i treballadores. Més si cap quan és necessària una actualització d’una regulació horària que amb el temps s’ha quedat obsoleta i que tampoc respon de manera actual a les necessitats de conciliació laboral de moltes famílies.
En aquesta proposta de regulació i la seua corresponent negociació veiem la voluntat del nostre govern de millorar les condicions laborals emprant una certa flexibilització sense deixar de vetllar per a la millor organització possible del sistema educatiu.

En eixe sentit volem manifestar la nostra voluntat de contribuir a millorar aquest sistema. Des del nostre compromís amb la societat que representem a través dels nostres treballadors i treballadores, dels nostres afiliats i afiliades tant del sector del professorat com d’altres àmbits laborals, perquè entenem que el sistema educatiu és el major agent de cohesió social, la millor eina per a lluitar contra la fractura social, contra l’esquerda digital i cultural que en res ajuda a construir una societat més justa, més solidària, més igualitària.
L’experiència desenvolupada en els centres de compensació educativa que han aplicat de manera experimental la jornada escolar amb horari lectiu matinal i vesprada organitzada amb activitats complementàries ha estat força positiva malgrat que amb l’aplicació d’aquesta han sorgit força problemes de gestió, coordinació d’informació, reglamentació i assignació de responsabilitats específiques, qüestions que impliquen el detall del funcionament del dia a dia i la qualitat en que es desenvolupa el servei, qüestions que resulten determinants en els centres públics.

Dit això és necessari recordar la implicació social i la responsabilitat moral i ètica que el professorat tenim davant de les nostres comunitats, eixa responsabilitat i preocupació per els nostres infants que des de sempre ha caracteritzat la nostra professió, la que protagonitzaven tots eixos mestres que ens marcaren en la nostra infància, eixa responsabilitat que en aplicar-la ens aporta la consideració i valoració social que ens correspon en tant i en quan la nostra preocupació pels nostres alumnes sempre va més enllà del moment en que el rellotge marca l’hora d’eixir de l’escola.
Es per això que pensem que és necessari obrir aquest debat i per això pensem que deuríem tindre temps per a pensar al voltant d’aquesta proposta. No precipitar una regulació normativa que necessita major concreció, millor i més allargat debat per a trobar la implicació i consens de tots els sectors de la comunitat educativa. Per a buscar solucions i accions polítiques transversals, globals i flexibles en les que es formulen les necessitats de temps escolars de manera conjunta de les necessitats de l’alumnat en el seu temps social.
Per altra banda som conscients que aquesta proposta ha estat profitosa en centres de compensació educativa ja que millorar l’organització horària del temps extraescolar, facilitar la pràctica d’activitats complementàries, propiciar espais per a promoure la lectura, moments per a l’esport, tallers per a l’expressió musical, plàstica o artística beneficien en gran mesura als nostres infants, i es fan urgents i necessaris per a reduir la desigualtat social i començar a posar el substrat d’un jardí immens que amb el temps siga camí planer que brote on avui s’obre la l’esquerda que cada vegada ens separa més uns dels altres, la que s’obri entre aquells infants sense recursos, desnonats, amb famílies desestructurades d’aquells altres amb un nivell socioeconòmic i cultural ben diferent.


I és per això que hi veiem en aquesta ordre una oportunitat de millorar la nostra societat si ho executem de la millor manera possible, si la desenvolupem des d’un bon estudi, disseny i planificació, si la construïm amb el necessari finançament en funció de les característiques socioeconòmiques de cada context educatiu, de cada comunitat educativa. Un finançament que possibilite la contractació de professionals que alhora faciliten el creixement d’un teixit empresarial que té un llarg recorregut per desenvolupar al nostre país, un sector que podria donar ocupació a personal ben format i preparat que puga treballar colze amb colze amb els i les mestres, amb la col·laboració de les famílies i de les institucions locals per a crear espais de convivència i formació que converteixen els nostres col·legis en escoles de portes obertes als nostres barris, al nostres pobles i ciutats.

Qui no mira al davant, arrere es queda, però per a que no estiguem a quinze i ratlla i amb la pilota encalada deuríem de donar-nos temps i aconseguir diners si realment volem aconseguir l’objectiu que compartim, una millora substancial i mantinguda del nostre sistema educatiu que ens aporte una  major equitat i igualtat.

dijous, 10 de març de 2016

Les bones propostes educatives sense recursos econòmics creen accessos desiguals a l’educació

Millor participació i atenció educativa  i greus deficiències en la inversió econòmica en el model de jornada plantejat per la Conselleria


La Conselleria d’Educació ha lliurat als agents socials i organitzacions cíviques de la comunitat educativa un esborrany de l’Ordre amb la que es regula el procediment de sol·licitud i aprovació del model de jornada escolar [podeu consultar-lo punxant ACÍ] conegut com jornada continuada. Aquesta documentació va ser lliurada ahir, 8 de març, a les 14.30 i la mesa sectorial – i per tant, definitiva – està convocada per a demà, 10 de març, a les 18.30. Amb aquest període de temps tan curt, la FE CCOO PV destaca que a la pràctica s’està impedint la participació plena del professorat i encara més la de la comunitat educativa en la valoració i aportacions per al projecte. Per molt positiu, en abstracte, que siga el projecte no serà veritablement educatiu si no ha estat participat de forma ampla i enriquidora per la comunitat educativa. Per aquest motiu la Federació d’Ensenyament ha demanat una valoració i aportacions a tota la seua afiliació de forma urgent i denúncia les mancances que aquesta forma de crear normativa porta associades.

La proposta posada damunt de la taula per l’Administració Educativa ha estat valorada  des de CCOO PV en la seua vesant pedagògica com un projecte positiu i un avanç en l’atenció educativa donat que exigeix la presentació d’un pla pedagógic amb propostes de millora als àmbits: pedagògics, de convivència, de coordinació, de coeducació i igualtat, de conciliació de la vida laboral i familiar i de la salut. L’esborrany també exigeix als centres que puguen acollir-se a una jornada amb totes les hores lectives compreses abans de l’hora del menjador  que mantinguen el transport i el menjador, que les activitats educatives (dissenyades des del pla pedagògic) siguen d’oferta obligatòria i d’accés gratuït i que l’horari d’apertura dels centres siga com a mínim de 9 a 17h. en qualsevol cas.
Pel que fa a la participació i el consens, el disseny de procediment els afavoreix en exigir-los en els següents àmbits: claustre de professorat, consell escolar de centre, consell escolar municipal i consulta directa a les famílies. La FE CCOO PV subratllem l’avanç que suposa exigir un informe favorable del Consell Escolar Municipal.
Sense inversió pública en educació no es garanteix l'accés a l'educació ni la igualtat d'oportunitats
L’altra crítica que fem des del sindicat al projecte és l’absència de compromís de dotació pressupostària per a implantar aquest model per part de l’Administració Educativa. El finançament de l’atenció educativa extra-currricular recaurà exclusivament en els ajuntaments  i en les organitzacions de caire voluntari. D’aquesta manera solament els ajuntaments amb suficients recursos econòmics podran sostenir la llibertat d’elecció de jornada escolar per a la seua comunitat educativa i també el accés a aquesta educació extra-curricular tan necessària per al creixement de l’alumnat als àmbits social i cultural.

Dos apunts tècnics volem subratllar per últim, d’una banda l’oblit de les particularitats i necessitats dels Centres Rurals Agrupats, que fa inviable l’aplicació de la proposta per a ells, i de l’altra les conseqüències sobre el professorat que estiga desenvolupant la seua tasca en àmbits més desfavorits econòmicament ja que els seus centres no podran optar a escollir un model de jornada que facilite la conciliació de la vida laboral i familiar al professorat.

En definitiva, un projecte atractiu i innovador pedagògicament però molt difícil d’assolir a la pràctica per la mancança absoluta d’una memòria econòmica d’inversió educativa i també per les deficiències relatives a la participació en l’elaboració de la proposta.

dijous, 28 de gener de 2016

Construïm el canvi educatiu al Conservatori Superior des del respecte i la negociació col·lectiva


Al Conservatori Superior de Música de València es du endavant una tasca educativa de molt bon nivell i qualitat.

Així ho mostren tots els indicadors educatius i culturals de l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors


Al Conservatori Superior "joaquin Rodrigo" a més, la plantilla docent es troba en una situaciò altament precària.
Aquesta situació és conseqüència d'una política de provisió de places seguida per l'anterior Administració (en mans del PP) durant 20 anys, de forma que més del 75% del professorat d'aquest centre està destinada en comissions de servei o com a professorat interí.
Durant el curs 2014-2015 els agents socials que representem al professorat de l'ensenyament públic valencià vam negociar amb l'Adminstració l'inici de tres processos legals, transparents i participats democràticament d'estabilització de les plantilles als ensenyaments artístics superiors: concursos de trasllats, accés a càtedres i oposicions d'ingrés lliure.
El percentatge de places que s'oferiran en cada especialitat i per a cada procés estan acordats des de la negociació col·lectiva i es van establir a partir del principi de respectar les proporcions que millor protegien el dret a l'ocupació de les persones que ara treballen de forma precària en aquests centres.
Aquests procediments van ser aprovats unànimement per tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial i per l'Administració Educativa.
La Conselleria actual ha entés que cal respectar aquests procediments per a millorar la situació educativa en aquests centres i la situació laboral  de les persones que hi treballen.
L'Administració Educativa ha d'exercir urgentment una tasca de mediació
Al Conservatori Superior de Música del Cap i Casal s'està vivint un conflicte problemàtic i irrespectuòs amb els drets educatius, laborals i ciutadans.
Així ho valorem donat que un grup d'alumnes ha iniciat una protesta contra un dels processos d'estabilització de la plantilla - accés a càtedres - i la manté amb formes que considerem difamadores, injurioses i assetjadores.
La protesta contra qualsevol forma de relació laboral del professorat, que puga tindre repercussió sobre la qualitat de l'educació, és legítima i CCOO PV la recolza plenament, tal i com demostren les nostres relacions amb totes les organitzacions estudiantils de la comunitat educativa valenciana..
La agressivitat i els atacs personals per aturar el desenvolupament d'un acord de la negociació col·lectiva no són tolerables des de la convivència democràtica i des de la concepció d'una educació capaç de transformar la nostra societat en una societat més justa i igualitària.
El director del Conservatori Superior de Música de València ha vist com s'ha publicat un escrit difamador i injuriós contra la seua persona en el qual se l'acusa (sense cap dada que ho avale ni cap garantia jurídica) de: negativa a dialogar, interessos personals, censura, difamació, nul·la capacitat directiva, amenaces i coaccions, repressió, abús de poder i  infraccions legals.
A més es va incloure el seu nom amb la referència al nombre 666 en el tauler d'anuncis del centre educatiu.
Tot açò des de l'anonimat.
Full penjat al tauler d'anuncis del centre amb la inclusió del nom del director en el llistat d'alumnes que secunden la protesta i assenyalat amb la xifra 666

La responsabilitat de l'Administració Educativa
Davant aquesta situació FE CCOO PV fem una crida a les persones responsables dels ensenyaments superiors artístics al País Valencià - des de la Conselleria d'Educació i des de l'ISEACV - que medien per la resolució del conflicte i en la defensa de la dignitat, l'honor i el dret al respecte a la seua imatge de les persones que desenvolupen les tasques (encomanades per la mateixa Administració) de direcció del Conservatori Superior.

dimarts, 26 de gener de 2016

Un ajust, just i una admissió de l'alumnat integrada al barri

Participació de la FE CCOO PV al Consell Escolar Valencià en els dictàmens sobre escolarització, arranjament escolar i millora de les ratios educatives

El dimarts 19 de gener vam participar durant més de 9 hores en el Consell Escolar autonòmic del País Valencià per elaborar un dictamen sobre les quatre últimes normes proposades per l'Administració Educativa i que afecten la qualitat i abast del sistema educatiu.
Entenem que el debat va ser enriquidor i positiu, ja que les 100 esmenes debatudes amb detall van servir per a què les diferents organitzacions exposarem les disconformitats i també aclarirem les motivacions de les diverses al·legacions.
En aquest article destaquem aquells aspectes que trobem que vam resultar més aclaridors per a la dinàmica de participació i el debat suscitat.
[Podeu consultar els documents treballats clicant AQUÍ]
Reunió del Consell Escolar autonòmic per tractar els temes d'arranjament, escolarització i recuperació de ratios

Projecte de DECRET de l'ACCÉS als ensenyaments obligatoris

PREÀMBUL
Davant la proposta d'Escoles Catòliques d'introduir com a prioritat per a l'accés a determinat centre pertànyer a l'associació d'antics alumnes, la FE CCOO PV ens vam oposar per considerar que la pertinença a una determinada organització privada no pot primar per sobre de consideracions de proximitat o de necessitat d'atenció educativa i que per tant no es podia inclure en el barem. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació.

Article 11
Davant la proposta de CONCAPA d'eliminar la referència ala "llengua base" i substituir-la per la "llengua materna", la FE CCOO PV fem constar que no estem d'acord amb eixa denominació ni amb els plantejaments pedagògics del Decret de Plurilingüisme en general; però que es tracta de normativa autonòmica i que el que garanteix aquest article és la continuïtat al llarg dels ensenyaments obligatoris del programa lingüístic escollit per les famílies. Aquesta esmena fou retirada.

Article 37.9
La FE CCOO PV esmenem que el sorteig es faça per dictaminar la primera lletra del cognom, ja que en aquest procediment totes les persones no tenen la mateixa probabilitat de ser escollides _ no és equiprobable -. S'accepta l'esmena i es manté un mecanisme de sorteig dissenyat per l'Administració i que ha de ser equiprobable.
Lliurament  a la presidenta del Consell Escolar de la samarreta MÉS I MILLOR EDUCACIÓ

Projecte d'ORDRE de l'ADMISSIÓ de l'alumnat als ensenyaments obligatoris

Article 3
Davant la proposta de FSIE de tornar a baremar l'accés a tot l'alumnat que passe de 2 a 3 anys, ja que la baremació per a incorporar-se a les escoles potser als 2 anys en alguns centres públics i els privats solament tenen concertat a partir de 3 anys; la FE CCOO PV destaquem que la nostra proposta és un model d'educació infantil de 0 a 3 anys d'accés gratuït universal i que, d'atra banda, no és lògic ni just rebaremar a l'alumnat que entre en un nivell no concertat (els 2 anys en un centre privat) ni tampoc a l'alumnat que ja ha estat baremat als 2 i passa als 3 anys en un centre públic. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació.

Article 36.1
Davant la proposta de FSIE de què qualsevol germà puntue en el barem de prioritats per ser admesos al centre encara que no estiguen matriculats en nivells obligatoris, la FE CCOO PV considera que aquests nivells educatius no poden generar dret d'accés a un centre, ja que no són d'igual accés per a tota la ciutadania. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació

Projecte de DECRET de DEROGACIÓ de les MESURES DE RACIONALITZACIÓ

Article 3
FE CCOO PV demana la retirada d'aquest article que estableix que per a Secundària 20 és el nombre mínim d'hores lectives i per a Primària són 25. Es tracta d'una retallada del Govern estatal i no veiem que s'haja de consolidar en un decret de recuperació.
L'Administració argumenta que  deroguen el Decret 73/2012 que desenvolupava el RD de retallades i no es pot deixar sense regular el nombre d'hores lectives.
Aconseguim que el text definitiu quede com que el nombre màxim d'hores lectives serà de 20 per a Secundària i de 25 per a Primària.

Article 4
FE CCOO PV fem constar que aquest Decret possibilita que en els centres d'Infantil i Primària on hi haja aules de 2 anys, ambdues persones, una educadora i una mestra, la ratio siga de 18 i les escoletes infantils aquestes aules estan amb una sola persona i les ratios continuen sent de 20. Demanem que es rebaixen a 14 per garantir la qualitat de l'atenció educativa.
Aquesta petició es traslladarà al dictamen per instar a l'Administració a què desenvolupe aquesta mesura a mitjà termini.

Disposició Transitòria Primera
És sobre le calendari d'implantació. FE CCOO PV demanem que en aquells centres on les instal·lacions ho permeten es dote la plantilla suficient per a iniciar la recuperació de les millors ratios.
Aquesta demanda també s'incorpora al dictamen.
Reunió de representats del Consell Escolar i de CCOO PV

Esborrany d'INSTRUCCIONS per a l'ARRANJAMENT ESCOLAR

Entenem que és molt positiu i un avanç social - llargament exigit per CCOO - tractar a tots els centres sostinguts amb fons públics a l'arranjament escolar i així constarà al dictamen.

Article 3.4.
S'estableixen ratios i professionals per a centres específics d'educació especial. FE CCOO PV sol·licitem que es rebaixen eixes ratios, que no garanteixen l'atenció educativa correcta, i que s'incorpore la dotació d'una persona fisioterapeuta per atendre a la tipografia I.
L'Administració admet la dotació del fisioterapeuta i avança que estan estudiant la reducció de ratios demanada.

VALORACIÓ GENERAL

Es tracta d'una forma justa d'afrontar l'ajust escolar i una tímida recuperació de les condicions necessàries per garantir un accés igualitari al dret a l'educació.
El Consell Escolar Valencià, ara sí, comença a ser un àmbit de participació de la comunitat educativa.