dijous, 28 de gener de 2016

Construïm el canvi educatiu al Conservatori Superior des del respecte i la negociació col·lectiva


Al Conservatori Superior de Música de València es du endavant una tasca educativa de molt bon nivell i qualitat.

Així ho mostren tots els indicadors educatius i culturals de l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors


Al Conservatori Superior "joaquin Rodrigo" a més, la plantilla docent es troba en una situaciò altament precària.
Aquesta situació és conseqüència d'una política de provisió de places seguida per l'anterior Administració (en mans del PP) durant 20 anys, de forma que més del 75% del professorat d'aquest centre està destinada en comissions de servei o com a professorat interí.
Durant el curs 2014-2015 els agents socials que representem al professorat de l'ensenyament públic valencià vam negociar amb l'Adminstració l'inici de tres processos legals, transparents i participats democràticament d'estabilització de les plantilles als ensenyaments artístics superiors: concursos de trasllats, accés a càtedres i oposicions d'ingrés lliure.
El percentatge de places que s'oferiran en cada especialitat i per a cada procés estan acordats des de la negociació col·lectiva i es van establir a partir del principi de respectar les proporcions que millor protegien el dret a l'ocupació de les persones que ara treballen de forma precària en aquests centres.
Aquests procediments van ser aprovats unànimement per tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial i per l'Administració Educativa.
La Conselleria actual ha entés que cal respectar aquests procediments per a millorar la situació educativa en aquests centres i la situació laboral  de les persones que hi treballen.
L'Administració Educativa ha d'exercir urgentment una tasca de mediació
Al Conservatori Superior de Música del Cap i Casal s'està vivint un conflicte problemàtic i irrespectuòs amb els drets educatius, laborals i ciutadans.
Així ho valorem donat que un grup d'alumnes ha iniciat una protesta contra un dels processos d'estabilització de la plantilla - accés a càtedres - i la manté amb formes que considerem difamadores, injurioses i assetjadores.
La protesta contra qualsevol forma de relació laboral del professorat, que puga tindre repercussió sobre la qualitat de l'educació, és legítima i CCOO PV la recolza plenament, tal i com demostren les nostres relacions amb totes les organitzacions estudiantils de la comunitat educativa valenciana..
La agressivitat i els atacs personals per aturar el desenvolupament d'un acord de la negociació col·lectiva no són tolerables des de la convivència democràtica i des de la concepció d'una educació capaç de transformar la nostra societat en una societat més justa i igualitària.
El director del Conservatori Superior de Música de València ha vist com s'ha publicat un escrit difamador i injuriós contra la seua persona en el qual se l'acusa (sense cap dada que ho avale ni cap garantia jurídica) de: negativa a dialogar, interessos personals, censura, difamació, nul·la capacitat directiva, amenaces i coaccions, repressió, abús de poder i  infraccions legals.
A més es va incloure el seu nom amb la referència al nombre 666 en el tauler d'anuncis del centre educatiu.
Tot açò des de l'anonimat.
Full penjat al tauler d'anuncis del centre amb la inclusió del nom del director en el llistat d'alumnes que secunden la protesta i assenyalat amb la xifra 666

La responsabilitat de l'Administració Educativa
Davant aquesta situació FE CCOO PV fem una crida a les persones responsables dels ensenyaments superiors artístics al País Valencià - des de la Conselleria d'Educació i des de l'ISEACV - que medien per la resolució del conflicte i en la defensa de la dignitat, l'honor i el dret al respecte a la seua imatge de les persones que desenvolupen les tasques (encomanades per la mateixa Administració) de direcció del Conservatori Superior.

dimarts, 26 de gener de 2016

Un ajust, just i una admissió de l'alumnat integrada al barri

Participació de la FE CCOO PV al Consell Escolar Valencià en els dictàmens sobre escolarització, arranjament escolar i millora de les ratios educatives

El dimarts 19 de gener vam participar durant més de 9 hores en el Consell Escolar autonòmic del País Valencià per elaborar un dictamen sobre les quatre últimes normes proposades per l'Administració Educativa i que afecten la qualitat i abast del sistema educatiu.
Entenem que el debat va ser enriquidor i positiu, ja que les 100 esmenes debatudes amb detall van servir per a què les diferents organitzacions exposarem les disconformitats i també aclarirem les motivacions de les diverses al·legacions.
En aquest article destaquem aquells aspectes que trobem que vam resultar més aclaridors per a la dinàmica de participació i el debat suscitat.
[Podeu consultar els documents treballats clicant AQUÍ]
Reunió del Consell Escolar autonòmic per tractar els temes d'arranjament, escolarització i recuperació de ratios

Projecte de DECRET de l'ACCÉS als ensenyaments obligatoris

PREÀMBUL
Davant la proposta d'Escoles Catòliques d'introduir com a prioritat per a l'accés a determinat centre pertànyer a l'associació d'antics alumnes, la FE CCOO PV ens vam oposar per considerar que la pertinença a una determinada organització privada no pot primar per sobre de consideracions de proximitat o de necessitat d'atenció educativa i que per tant no es podia inclure en el barem. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació.

Article 11
Davant la proposta de CONCAPA d'eliminar la referència ala "llengua base" i substituir-la per la "llengua materna", la FE CCOO PV fem constar que no estem d'acord amb eixa denominació ni amb els plantejaments pedagògics del Decret de Plurilingüisme en general; però que es tracta de normativa autonòmica i que el que garanteix aquest article és la continuïtat al llarg dels ensenyaments obligatoris del programa lingüístic escollit per les famílies. Aquesta esmena fou retirada.

Article 37.9
La FE CCOO PV esmenem que el sorteig es faça per dictaminar la primera lletra del cognom, ja que en aquest procediment totes les persones no tenen la mateixa probabilitat de ser escollides _ no és equiprobable -. S'accepta l'esmena i es manté un mecanisme de sorteig dissenyat per l'Administració i que ha de ser equiprobable.
Lliurament  a la presidenta del Consell Escolar de la samarreta MÉS I MILLOR EDUCACIÓ

Projecte d'ORDRE de l'ADMISSIÓ de l'alumnat als ensenyaments obligatoris

Article 3
Davant la proposta de FSIE de tornar a baremar l'accés a tot l'alumnat que passe de 2 a 3 anys, ja que la baremació per a incorporar-se a les escoles potser als 2 anys en alguns centres públics i els privats solament tenen concertat a partir de 3 anys; la FE CCOO PV destaquem que la nostra proposta és un model d'educació infantil de 0 a 3 anys d'accés gratuït universal i que, d'atra banda, no és lògic ni just rebaremar a l'alumnat que entre en un nivell no concertat (els 2 anys en un centre privat) ni tampoc a l'alumnat que ja ha estat baremat als 2 i passa als 3 anys en un centre públic. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació.

Article 36.1
Davant la proposta de FSIE de què qualsevol germà puntue en el barem de prioritats per ser admesos al centre encara que no estiguen matriculats en nivells obligatoris, la FE CCOO PV considera que aquests nivells educatius no poden generar dret d'accés a un centre, ja que no són d'igual accés per a tota la ciutadania. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació

Projecte de DECRET de DEROGACIÓ de les MESURES DE RACIONALITZACIÓ

Article 3
FE CCOO PV demana la retirada d'aquest article que estableix que per a Secundària 20 és el nombre mínim d'hores lectives i per a Primària són 25. Es tracta d'una retallada del Govern estatal i no veiem que s'haja de consolidar en un decret de recuperació.
L'Administració argumenta que  deroguen el Decret 73/2012 que desenvolupava el RD de retallades i no es pot deixar sense regular el nombre d'hores lectives.
Aconseguim que el text definitiu quede com que el nombre màxim d'hores lectives serà de 20 per a Secundària i de 25 per a Primària.

Article 4
FE CCOO PV fem constar que aquest Decret possibilita que en els centres d'Infantil i Primària on hi haja aules de 2 anys, ambdues persones, una educadora i una mestra, la ratio siga de 18 i les escoletes infantils aquestes aules estan amb una sola persona i les ratios continuen sent de 20. Demanem que es rebaixen a 14 per garantir la qualitat de l'atenció educativa.
Aquesta petició es traslladarà al dictamen per instar a l'Administració a què desenvolupe aquesta mesura a mitjà termini.

Disposició Transitòria Primera
És sobre le calendari d'implantació. FE CCOO PV demanem que en aquells centres on les instal·lacions ho permeten es dote la plantilla suficient per a iniciar la recuperació de les millors ratios.
Aquesta demanda també s'incorpora al dictamen.
Reunió de representats del Consell Escolar i de CCOO PV

Esborrany d'INSTRUCCIONS per a l'ARRANJAMENT ESCOLAR

Entenem que és molt positiu i un avanç social - llargament exigit per CCOO - tractar a tots els centres sostinguts amb fons públics a l'arranjament escolar i així constarà al dictamen.

Article 3.4.
S'estableixen ratios i professionals per a centres específics d'educació especial. FE CCOO PV sol·licitem que es rebaixen eixes ratios, que no garanteixen l'atenció educativa correcta, i que s'incorpore la dotació d'una persona fisioterapeuta per atendre a la tipografia I.
L'Administració admet la dotació del fisioterapeuta i avança que estan estudiant la reducció de ratios demanada.

VALORACIÓ GENERAL

Es tracta d'una forma justa d'afrontar l'ajust escolar i una tímida recuperació de les condicions necessàries per garantir un accés igualitari al dret a l'educació.
El Consell Escolar Valencià, ara sí, comença a ser un àmbit de participació de la comunitat educativa.