dimarts, 26 de gener de 2016

Un ajust, just i una admissió de l'alumnat integrada al barri

Participació de la FE CCOO PV al Consell Escolar Valencià en els dictàmens sobre escolarització, arranjament escolar i millora de les ratios educatives

El dimarts 19 de gener vam participar durant més de 9 hores en el Consell Escolar autonòmic del País Valencià per elaborar un dictamen sobre les quatre últimes normes proposades per l'Administració Educativa i que afecten la qualitat i abast del sistema educatiu.
Entenem que el debat va ser enriquidor i positiu, ja que les 100 esmenes debatudes amb detall van servir per a què les diferents organitzacions exposarem les disconformitats i també aclarirem les motivacions de les diverses al·legacions.
En aquest article destaquem aquells aspectes que trobem que vam resultar més aclaridors per a la dinàmica de participació i el debat suscitat.
[Podeu consultar els documents treballats clicant AQUÍ]
Reunió del Consell Escolar autonòmic per tractar els temes d'arranjament, escolarització i recuperació de ratios

Projecte de DECRET de l'ACCÉS als ensenyaments obligatoris

PREÀMBUL
Davant la proposta d'Escoles Catòliques d'introduir com a prioritat per a l'accés a determinat centre pertànyer a l'associació d'antics alumnes, la FE CCOO PV ens vam oposar per considerar que la pertinença a una determinada organització privada no pot primar per sobre de consideracions de proximitat o de necessitat d'atenció educativa i que per tant no es podia inclure en el barem. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació.

Article 11
Davant la proposta de CONCAPA d'eliminar la referència ala "llengua base" i substituir-la per la "llengua materna", la FE CCOO PV fem constar que no estem d'acord amb eixa denominació ni amb els plantejaments pedagògics del Decret de Plurilingüisme en general; però que es tracta de normativa autonòmica i que el que garanteix aquest article és la continuïtat al llarg dels ensenyaments obligatoris del programa lingüístic escollit per les famílies. Aquesta esmena fou retirada.

Article 37.9
La FE CCOO PV esmenem que el sorteig es faça per dictaminar la primera lletra del cognom, ja que en aquest procediment totes les persones no tenen la mateixa probabilitat de ser escollides _ no és equiprobable -. S'accepta l'esmena i es manté un mecanisme de sorteig dissenyat per l'Administració i que ha de ser equiprobable.
Lliurament  a la presidenta del Consell Escolar de la samarreta MÉS I MILLOR EDUCACIÓ

Projecte d'ORDRE de l'ADMISSIÓ de l'alumnat als ensenyaments obligatoris

Article 3
Davant la proposta de FSIE de tornar a baremar l'accés a tot l'alumnat que passe de 2 a 3 anys, ja que la baremació per a incorporar-se a les escoles potser als 2 anys en alguns centres públics i els privats solament tenen concertat a partir de 3 anys; la FE CCOO PV destaquem que la nostra proposta és un model d'educació infantil de 0 a 3 anys d'accés gratuït universal i que, d'atra banda, no és lògic ni just rebaremar a l'alumnat que entre en un nivell no concertat (els 2 anys en un centre privat) ni tampoc a l'alumnat que ja ha estat baremat als 2 i passa als 3 anys en un centre públic. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació.

Article 36.1
Davant la proposta de FSIE de què qualsevol germà puntue en el barem de prioritats per ser admesos al centre encara que no estiguen matriculats en nivells obligatoris, la FE CCOO PV considera que aquests nivells educatius no poden generar dret d'accés a un centre, ja que no són d'igual accés per a tota la ciutadania. Aquesta esmena fou rebutjada en la votació

Projecte de DECRET de DEROGACIÓ de les MESURES DE RACIONALITZACIÓ

Article 3
FE CCOO PV demana la retirada d'aquest article que estableix que per a Secundària 20 és el nombre mínim d'hores lectives i per a Primària són 25. Es tracta d'una retallada del Govern estatal i no veiem que s'haja de consolidar en un decret de recuperació.
L'Administració argumenta que  deroguen el Decret 73/2012 que desenvolupava el RD de retallades i no es pot deixar sense regular el nombre d'hores lectives.
Aconseguim que el text definitiu quede com que el nombre màxim d'hores lectives serà de 20 per a Secundària i de 25 per a Primària.

Article 4
FE CCOO PV fem constar que aquest Decret possibilita que en els centres d'Infantil i Primària on hi haja aules de 2 anys, ambdues persones, una educadora i una mestra, la ratio siga de 18 i les escoletes infantils aquestes aules estan amb una sola persona i les ratios continuen sent de 20. Demanem que es rebaixen a 14 per garantir la qualitat de l'atenció educativa.
Aquesta petició es traslladarà al dictamen per instar a l'Administració a què desenvolupe aquesta mesura a mitjà termini.

Disposició Transitòria Primera
És sobre le calendari d'implantació. FE CCOO PV demanem que en aquells centres on les instal·lacions ho permeten es dote la plantilla suficient per a iniciar la recuperació de les millors ratios.
Aquesta demanda també s'incorpora al dictamen.
Reunió de representats del Consell Escolar i de CCOO PV

Esborrany d'INSTRUCCIONS per a l'ARRANJAMENT ESCOLAR

Entenem que és molt positiu i un avanç social - llargament exigit per CCOO - tractar a tots els centres sostinguts amb fons públics a l'arranjament escolar i així constarà al dictamen.

Article 3.4.
S'estableixen ratios i professionals per a centres específics d'educació especial. FE CCOO PV sol·licitem que es rebaixen eixes ratios, que no garanteixen l'atenció educativa correcta, i que s'incorpore la dotació d'una persona fisioterapeuta per atendre a la tipografia I.
L'Administració admet la dotació del fisioterapeuta i avança que estan estudiant la reducció de ratios demanada.

VALORACIÓ GENERAL

Es tracta d'una forma justa d'afrontar l'ajust escolar i una tímida recuperació de les condicions necessàries per garantir un accés igualitari al dret a l'educació.
El Consell Escolar Valencià, ara sí, comença a ser un àmbit de participació de la comunitat educativa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada